Disclaimer

Algemene toegangsvoorwaarden

De uitgever van de website www.mods.be is MODS NV, met maatschappelijke zetel te Henri-Joseph Genessestraat 34 |1070 Brussel | België – BTWBE 0713.933.460

Door het bezoeken en het gebruik van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

MODS behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving.

Draagwijdte van de informatie opgenomen in de website

De informatie op deze website is uitsluitend ter informatie voor degenen die de diverse producten en/of de door MODS  aangeboden diensten raadplegen.

Tenzij anders vermeld, kan de op deze website verstrekte informatie op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanbod tot aankoop of verkoop van producten of diensten, of in het algemeen, of voor het afsluiten van een contract.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze website wordt beschermd door rechten die eigendom zijn van, of intellectuele eigendom waarop MODS aanspraak kan maken. Deze informatie mag enkel worden gereproduceerd en afgedrukt voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten steeds vermeldt.

U stemt ermee in deze gegevens niet bekend te maken – niet om ze te reproduceren en niet om ze te verkopen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MODS.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MODS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld via deze website.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat MODS persoonlijke gegevens over u opslaat en verwerkt met inachtneming van enige wettelijke of reglementaire bepaling, met name het opmaken van statistieken, business development en direct marketing.

Toegang tot persoonsgegevens die worden verzameld via deze website is voorbehouden aan personen die deze gegevens gebruiken in het kader van de uitoefening van hun functie. U hebt het recht om schriftelijk of via een aanvraag op de website, MODS te verzoeken deze persoonlijke gegevens niet langer te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Cookies kunnen worden gebruikt op de website om de dienstverlening te verbeteren. U kunt uw browser zo configureren dat u op de hoogte wordt gesteld van verzonden cookies, of systematisch cookies weigeren. U erkent dat efficiënte navigatie op de site onwaarschijnlijk is als de cookies worden geweigerd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Brussel zijn, met uitsluiting van elke andere rechtbank, bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website.

Info en contact : hello@mods.be